logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Zarys ogólny

  Inicjacja zapoczątkowująca wejście na Drogę wiary różni się od chrześcijańskiej, podobnie jak koncepcja grzechu. Osoba przystępująca na Drogę wiary czyni to w wieku świadomym. W nauce Awesty nie ma nauki o grzechu czy winie, gdyż ta jest pochodzenia judeochrześcijańskiego.

  Awesta, jak i życie z nią związane nie zna takich pojęć jak tradycja, życie mnisze czy ascetyczne, Awesta staje kategorycznie przeciw takiemu stylowi życia, niezgodnego z Bożym Porządkiem. Nie ma uderzania się w piersi, wyznając swoje winy, bo też taki obraz uczyniło wiele z nich, a tym niechybną zasługę mają duchowni, wzbudzając w ludziach poczucie winy. Bóg Ojciec chce, aby ludzie posiadali obfite życie tak duchowe, jak i materialne. Zoroastrianie wierzą w przyszłe życie, wierzą, że każdy człowiek, który dobrze czynił za życia, przejdzie do Domu Pieśni, ci, którzy źle czynili do Domu płaczu.

  Opiekujący się nami Duch czysty:

  Znany również jako Arda Fravash ( „Opiekuńczy Duch Czysty"). Każdej osobie towarzyszy Duch Czysty, który jest niejako naszym przewodnikiem przez całe życie. Pierwotnie chronił granice murów obronnych z nieba , ale dobrowolnie zszedł na ziemię, aby stanąć przy osobie i strzec ją do końca swoich dni. Bóg Ahura Mazda radził Zaratustrze wzywać ich/go o pomoc, kiedy tylko znajdzie się w niebezpieczeństwie . Gdyby nie ich pomoc i straż przy ludziach i zwierzętach ich istnienie zostałoby znacznie ograniczone przez złe moce, które wytraciłyby wszystko.

  Frawaszi służy również, jako ideał, za którym duch powinien podążać i naśladować, aby ostatecznie uzyskać z nim jedność. Obrazuje on Bożą energię i zachowanie porządku w stworzeniu.

  Zoroastrianizm uznaje istnienie wielu bytów duchowych obok Najwyższego i jedynego Boga (Ahury Mazdy): Amesha Spentas, Yazatas y Fravashis. W praktyce Zoroastrianie mogą obrać ducha czystego, aby ich bronił i strzegł przez całe życie.

  Główne zawołanie czy myśl wynikająca z Awesty, to Dobre Myśli, Dobre Uczynki i Dobre Słowa, które zostały przedstawione przez autorów nowego testamentu w formie jakże ściśle powiązanej z Awestą, „Będziesz miłował Boga z całego serca Swego, całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich a bliźniego swego jak siebie samego.

  To stwierdzenie zostało wyniesione do rangi największego przykazania, o jakim możemy przeczytać. Różnica jednak polega na tym, że przedstawiony obraz przez jahwistycznych autorów w tle zawiera poczucie winy, grzeszność i w rzeczy samej obciążanie ową winą aż do śmierci, że człowiek nie staje się doskonały, że nie pracuje dostatecznie, aby te zasady dobra i miłości uczynić rzeczywistymi wektorami w swoim życiu.

  Dlatego też w chrześcijaństwie ten element poczucia winy i brak zrozumienia współpracy z Bogiem, który jest przedstawiony jako surowy Sędzia, gdzie dość często są stosowane zamiennie Jego atrybuty miłości, sprawiedliwości i miłosierdzia. Dlatego jak wspomniano wcześniej Żydowska koncepcja Boga, nie jest koncepcją Zoroastrian. Warto tu zauważyć, iż w Judeochrześcijańskiej Biblii, następuje ogromny zwrot w zachowaniu Boga, z surowego na kochającego.

  Dlaczego?

  Bogiem Żydów był / jest Jahwe lub Jehowa, okrutny, mściwy, namawiający do wielu okrutnych rzeczy (np. Księga Ezechiela 9,5-6). (Dziś tego samego boga wzywają i modlą się do niego miliony chrześcijan).

  Wewnętrzny spokój pomiędzy ludźmi i zaraz potem w społeczeństwie stwarza podwaliny Królestwa Bożego, które ożywia wszelkie jego cechy i struktury, zmierzając we wszystkim do spójności, pełni, szczęścia, wzajemnego szacunku, zrozumienia i współpracy między ludźmi. Zanika wrogość, złorzeczenie, zazdrość, niezdrowa rywalizacja i wszystkie pochodne cechy zła.

  Czy wobec tego jest możliwe, aby stosując te zasady całe społeczeństwa i rodziny mogły osiągać nieśmiertelność? Zdecydowanie tak, gdyż taki jest cel Awesty.

  Duchowość i przesłanie Awesty nie zna pojęcia potępienia, gniewu, zemsty, które wynikają z braku poznania harmonii życiowej, naturalnego Prawa współżycia istot ludzkich wraz ze światem przyrody. Nie zna ona również takich pojęć jak żądania bezwzględnego posłuszeństwa, czy też ślepej wiary.

  Jesteśmy stworzeniami przeznaczonymi do przyjaźni i jako wierzący mamy takie uprawnienia. Bóg jest życzliwy dla tych, którzy z Nim współpracują. Kto może przebaczać w pełni, jeśli najpierw nie zrozumiał, czym jest przebaczenie i nie przebaczył? Kto może w pełni kochać, jeśli nigdy wcześniej nie znał i nie poczuł, co oznacza być kochanym?

  Natura egzystencji i przyszłe zmartwychwstanie.

  Teksty Awesty dotyczące zmartwychwstania zostały również częściowo zawarte w Pismach Nowego Testamentu, choć w nieco chaotyczny sposób. „Wszyscy ludzie powstaną z martwych; kto był sprawiedliwy, a kto był zły, każda istota ludzka, obudzi się z miejsca, gdzie jego życie odeszło”. Połowa słońca będzie oświetlać sprawiedliwych i druga połowa niesprawiedliwych, wtedy duch i ciało będą mogły rozpoznać swoich bliskich, mówiąc, to jest mój brat, to jest moja żona, to jest mój mąż i to jest moja rodzina. Wszyscy ci, którzy źle czynili, zostaną zawstydzeni i ich przeznaczeniem będzie Dom Płaczu, sprawiedliwi, którzy w swoim życiu dobrze czynili, przejdą do Domu Pieśni.

  Łzy złych i niesprawiedliwych będą spływać od oczu aż po same stopy, sprawiedliwy ojciec będzie opłakiwał w ten sam sposób syna, sprawiedliwa córka będzie opłakiwać niesprawiedliwą matkę, brat siostrę i siostra brata, dzieci rodziców i rodzice dzieci, gdyż wyjdą z zawstydzeniem wszystkie złe uczynki tak jednych, jak i drugich. Ci, którzy czynili zło, będą poddani „trzem dniom konsekwencji swoich wyborów”.

  Ziemia zostanie osądzona przez płomień, wszelki metal będzie stopiony i będzie podobny górskim rzekom. Wszyscy sprawiedliwi w domu Pieśni będą uwielbiać Boga, podczas gdy On przemienia ich naturę bez ich wysiłku, staną się nieśmiertelnymi żyjącymi na wieki. To też jest napisane, że dorosłym wiek zostanie przywrócony do 40 lat, ci, którzy byli młodzi w dniu śmierci, dany im będzie wiek, jakby mieli 15 lat, żony wrócą ze swoimi dziećmi do swoich mężów i mężowie wrócą do swoich żon, nie będzie już płodzenia dzieci.

  Każdy ze sprawiedliwych otrzyma szatę, aby mógł uczestniczyć w kulcie Boga. Dwa duchy nieczyste będą nadal przebywać na wolności, one to spowodują pojawienie się samego Boga, aby ich powstrzymał i pokonał, gdyż one na krótko spowodują smutek i ciemność.

  Zło zostanie unicestwione na zawsze, On Bóg Ahura Mazda odnowi świat i wszechświat gdzie zaczynie panować nieśmiertelność na wieki wieczne. Lody z powierzchni ziemi znikną.

  Na naukę chrześcijaństwa oraz teksty Nowego Testamentu dotyczące powtórnego przyjścia Mesjasza, czyli Syna Bożego na świat, jak również na naukę o grzechu pierworodnym i proroctwa apokalipsy, duży wpływ wywarł Augustyn z Hippony, pod koniec 4 wieku.

  Był on nie bez wątpienia najbardziej wpływową postacią historyczną, pod której kątem kształtowana była w tamtym okresie doktryna chrześcijańska. On był autorem doktryny o grzechu pierworodnym i licznych interpretacji proroctw zawartych w pismach Apokalipsy, która jak wiadomo z historii, była przedmiotem wielu sporów w kształtującej się doktrynie i nauce chrześcijaństwa.