logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Zaratustra-Podstawowe zasady Nauki

  Zaratustra

  Zaratustra był człowiekiem, mędrcem, kapłanem, wojownikiem i tym, który głosił Słowo Boże. Żył w czasach, gdy rozpowszechniony był animizm i różne formy kultu przyrody. Kult słoneczny był szczególnie ważny. Według greckiego historyka: „Po zmianie starożytnej formy kultu wprowadził różnorodne i dziwne doktryny”. Błagał o bezpośrednią i osobistą relację z Bogiem poprzez mądrość, moralność i miłość zamiast pośredniego podejścia przez pośredników.

  Głosił bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie się dla poprawy ludzkości zamiast występów, które miały zadowolić książąt i duchowieństwo. Współcześni Zaratustrze kapłani sprzeciwiali mu się i jego misji, ponieważ Zaratustra nie pochwalał praktyk religijnych, które stosowali.

  Ahura Mazda objawił Zaratustrze w wizji przeciwnika, wrogiego Ducha Angra Mainju, ignoranta o najwyższym stopniu złośliwości, jaka można sobie tylko wyobrazić. Zaratustra uznał się za prawdziwego wroga kłamstwa i jego wyznawców i potężnego wyznawcę PRAWDY.

  Był świadkiem oburzających praktyk i bezwstydnej perwersji kapłanów odprawiających różne ceremonie religijne, z którymi nie mógł się pogodzić. Nie widział możliwości pójścia na kompromis, bo to oznaczałoby zdradę Prawdy i jego własnego sumienia.

  Podstawowe zasady nauki Zaratustry

  Pierwsza zasada nauk Zaratustry koncentruje się na Ahura Mazdzie, Mądrym Panu, ponieważ jest On Najwyższym Bogiem i tylko On jest godny czci. Sam czcił Boga tylko prostymi rytuałami „podniesionych rąk”, „z głęboką i najszczerszą czcią”, „z Dobrą Myślą, Dobrym Słowem i Dobrym Uczynkiem” i poinstruował swoich wyznawców, aby czcili Boga w podobny sposób.Zaratustra naucza, że Bóg jest Stwórcą Nieba i Ziemi, tj. świata materialnego i duchowego. Jest źródłem przemienności światła, suwerennym Dawcą Prawa, Centrum natury, Twórcą porządku moralnego i Sprawiedliwym Sędzią całego wszechświata.

  Druga zasada zawarta w naukach Zaratustry mówi, że świat jest podzielony między Dobro i Zło, Prawdę i Kłamstwo oraz Ducha Świętego i Ducha Niszczycielskiego. Oba duchy istnieją obok siebie. Zaratustra ostrzega swoich wyznawców, że najlepsze w życiu jest to, aby postępować zgodnie z Duchem Prawdy, chociaż na każdym etapie naszego życia należy dokonywać wyboru. Jego nauka dla ludzi jest taka, aby wybierać w życiu Dobro, Prawdę i walczyć przeciw kłamstwu i złu, mocą Świętego Ducha Ahura Mazdy.

  Po trzecie, że stworzenia Mądrego Pana, Ahura Mazdy, mają swobodę wyboru między Prawdą a Fałszem.

  ANGRA MAINJU; Niszczycielski Duch, „decyduje się robić najgorsze rzeczy” zgodnie z wolą, jaką obrał. W ten sam sposób Zaratustra uważał Dewy, starożytnych bogów, z którymi związana była przemoc religijna, za kłamliwe i niszczące naturę człowieka.

  Czwarta zasada płynąca z Jego nauk mówi, że osoba, która ma swobodę wyboru swoich działań zgodnie z własnymi życzeniami, jest odpowiedzialna za swój ostateczny los. Otrzymuje wieczną nagrodę za dobre uczynki. Człowiek czyniący zło również odbierze swoją zapłatę, a jego oskarżycielem będzie jego własne sumienie.

  Po piąte zewnętrznym symbolem Prawdy Ahura Mazdy jest święty OGIEŃ, w obecności którego wszyscy wyznawcy powinni czuć respekt.

  To ołtarz świętego Ognia jest centrum naszej wiary

  Zaratustra głosił, że Ahura Mazda jest Jedynym niestworzonym Bogiem, istniejącym wiecznie, i Stwórcą wszelkiego stworzenia.

  Był przekonany, że mądrość, sprawiedliwość i dobro są z natury absolutnie oddzielone od niegodziwości i okrucieństwa, i że człowiek może je osiągnąć, poprzez świadome odrzucenie czynienia zła.

  Jego hymny wskazują, że podczas czasu swoich misyjnych podróży był świadkiem aktów przemocy. Był też świadomy swojej bezsilności, lecz głęboko tęsknił za sprawiedliwością, aby prawo moralne zwyciężyło zarówno silnych, jak i słabych, aby wszyscy mogli prowadzić dobre życie w doskonałym pokoju i spokoju.

  Wyznawcy Ahura Mazdy są ogólnie znani jako ci, którzy poprzez święty Ogień adorują i czczą Prawdę i Stworzyciela wszechświata, Ahura Mazdę.

  Zaratustra głosił Prawdę i wzywał ludzi do walki z ciemnością umysłu i złem, przy pomocy dobra, czcząc Ahura Mazdę, by w ten sposób pokonać Angra Mainju, Zły Umysł.

   


  « Powrót do Spisu Tematów