logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Wstęp do nauki społecznej

  Opisane tu zagadnienia są wstępem do przygotowywanego działu, w którym zostanie przedstawiona: Społeczna nauka Zoroastrianizmu.

  Awestyjski termin Asha (Asza) oznacza prawość, sprawiedliwość i Boże / prawo naturalne, które rządzi wszechświatem. Oznacza postęp w kierunku samorealizacji i doskonałości.

  Asha jest wzniosłym atrybutem Boga Mądrości, Ahury Mazdy.

  Stwarzając świat wprawił go w ruch zgodnie z Jego odwiecznymi zasadami. Prawość, praworządność i sprawiedliwość reprezentują wolę Bożą.

  Istnienie wiecznego Prawa i Porządku jest głęboko zakorzenione w kulturze indo-europejskiej.

  Ahura Mazda zaufał Zaratustrze, czyniąc go, tu można z całą śmiałością powiedzieć, swoim współpracownikiem, powierzając mu misję do spełnienia, by ludzkość została powiadomiona i zapoznała się z Jego odwiecznymi zasadami.

  Działał on, czli Zaratustra zgodnie z Jego Prawem, Bóg wyposażył go we wszystko co potrzebne, w jego misji. Można powiedzieć, że Zaratustra stał się ucieleśnieniem Jego Prawa w tym świecie, gdyż wypełniły one jego umysł i myśli.

  Jego Prawo stanowi kryterium dla określenia dobra i zła. Ustala też, to co nazywamy normami etycznymi, obowiązującymi wszystkich ludzi przez cały czas, nie ulegają zmianie, przekształceniom, uzupełnieniom czy też poprawie.

  Są one wartościami bezwzględnymi. Relatywizm jest sprzeczny z moralnością Awesty.

  Egoizm i utylitaryzm, nie występuja w Zoroastrianizmie.

  Prawość.

  Fundamentem prawości są dobre myśli, czyli takie, które są pozbawione dość często występujących dziś przywar społecznych – wśród niektórych: bezpodstawne, często złośliwe oczernianie innych ludzi, czyli dyfamacja, krzywoprzysięstwa, popieranie lub podżeganie do czynów sprzecznych z normami moralnymi i etycznymi, pasożytnictwo – parazytyzm, obok wielu innych.

  Dobre czyny, które są definiowane jako bezinteresowne idące w parze z Prawdą oraz miłością. Prawość czynów jest zazębiona i tworzy jedność z pracą umysłu i ducha.

  Tak więc, w metaetyce Zoroastrian dobro i zło są określane przez Dobrą Myśl i Praworządność, Prawdę, będącymi ich miernikami.

  Żeby uprościć całą sprawę.

  Zaratustra utworzył maksymę, którą bardzo często cytował, a brzmi ona: dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki.

  One wspólnie wprowadzone w czyn opisują zasadę działania Prawdy.

  Wspomniany na początku i opisywany powyżej termin zasad prawości, praworządności i sprawiedliwości, spełnia również funkcję sędziego.

  To Prawo gwarantuje szczęśliwe konsekwencje które przypadają do czynionego przez człowieka dobra , czyli dobrych czynów.

  Indywidualnie, nie zbiorowo zbiera się to, co się zasieje. Każdy otrzymuje swoją nagrodę będącą konsekwencja osobistych działań, skumulowanych skutków naszego postępowania.

  System kar i nagród, jaki występuje w obecnych dominujących religiach, sporo się różni się w pojęciu Awesty.

  Ahura Mazda jest poza terminami zemsty i kary, nie stanowią one części Jego natury, jest On wyłącznie Dobrocią. Ilość zakumulownego zła jako wynik działania poza Prawem, i jego konsekwencje streszczają się w słowach Zaratustry:

  „Lepsze życie dla Sprawiedliwych i gorsze dla złoczyńców.”

  Praworządność i przestrzeganie Zasad zgodnych z Prawdą gwarantuje ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości nad fałszem. To zwycięstwo powoduje wszechmoc Boga.

  Sprawiedliwość jest najlepsza ze wszystkiego, jest jaśniejącym celem w życiu na ziemi.

  Trzeba żyć sprawiedliwie i przez wzgląd na sprawiedliwość. Światowe nagrody nie powinny być motywacją w naszych działaniach.

  Proces zwycięstwa dobra nad złem jest stopniowy, nie nagły. Człowiek świadomy swojego obowiązku slużenia, jako współpracowanik Boga, powinien rozprzestrzeniać sprawiedliwość, i eliminować fałsz, aby świat ludzi mógł rozwijać się ku dobru.

  W nauczaniu Zaratustry, Prawda jest Sprawiedliwością, a Sprawiedliwość jest w Prawdzie.

  Prawo naturalne i Prawo Boże są takie same.

  Prawość reprezentuje prawo sprawcze – związek między działanami i jego konsekwesncjami. Indywidualne czyny i działania determinują kierunek własnego życia i własnego szczęścia.

  Człowiek może swobodnie wybrać kierunek swojego działania i wprawić w ruch jego konsekwencje.

  W związku z tym, wyniki każdego działania są wstępnie określone. Dokonany wybór kieruje życie człowieka w określonym kierunku. Jego konsekwencje będą kontynuowane zgodnie z działaniami Prawa myśli, słów i czynów.

  Nic i nikt nie może wpłynać na działanie Prawa Prawości (Asha) i jego działania.. Nie są możliwe negocjacje i nie jest możliwa mediacja. Nikt, nawet prorok lub kapłan nie może interweniować lub pośredniczyć i to jest istotny punkt różnicy w porównaniu z religiami Abrahamowymi.

  Każde działanie człowieka generuje swoje konsekwencje. Czyniona modlitwa pokutna jaka jest znana z religii katolickiej lub też czynności (akty) pokutne, nie mogą zmienić biegu Sprawiedliwości, gdyż w większości przypadków mają wymiar czysto fizyczny i niekiedy automatyczny.

  Konceptualizacja moralnych standartów określonych w Mowach Zaratustry pomaga zapewnić lepsze zrozumienie treści etycznej, Prawa Praworządności i Sprawiedliwości.

  Wolność.

  Wolność ludzka jest najcenniejszym darem Boga. Jest to naturalne prawo każdego człowieka. Wolność człowieka jest tak święte, że sam Bóg nie ogranicza wolności człowieka, nawet w odniesieniu do wyboru drogi życia.

  Niewielu religijnych nauczycieli czy też proroków zaprosiło swoich odbiorców do zważenia wiary rozumem i dobrą myślą.

  Prawo do wolności jest odzwierciedleniem u Zoroastrianin relacji koncepcji Bóg-człowiek.

  W przeciwieństwie do islamu, w którym człowiek jest „abd'em” czyli niewolnikiem boga, jak również w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, w którym człowiek jest usynowiony z Bogiem,(istniejące tu określenie dziecięctwa lub dziecka Bożego) w Zoroastrianiźmie człowiek jest współpracownikiem Boga.

  W związku z tym, ani prawo nazwijmy je własności, ani też prawo rodzicielskie, nie mogą ograniczyć swobody wyboru człowieka. Siłami powstrzymującymi czyli retencji od tego typu ingerencji w ograniczeniu wolności, są tu osobiste przekonania moralne, sumienie/dobry umysł.

  „Zoroastrianizm to pierwsza myśl filozoficzno duchowa,która podjęła doktrynale i polityczne stanowisko w kwestii, napiętnując ograniczenia praw z niego wynikających pod byle pretekstem”

  Chociaż termin „Prawa Człowieka” stał się nowoczesną moneta przetargową. Sensem tego terminu w pojęciu prawnym jest system wartości i idei człowieka i jest on zakorzeniony w Zoroastrianizmie.

  Mowy Zaratustry potępiają rząd despotyczny i niesprawiedliwy, tym samym nie zaleca wiernym aby ulegali uciskowi władców.

  „W pełnej zgodzie z prawem działają wszyscy ludzie,

  Prawo stanowi podstawę wszelkiego życia, ze ścisłą sprawiedliwością sędzią będzie Ratu,

  czyniąc sąd nad prawdomównym czy fałszywym człowiekiem;

  z fałszywym uważnie będzie się obchodził,

  z prawdomównym, czy nie został wprowadzony w błąd.”

  Mowy Zaratustry, Księga Hymnów

  Pojęcie niewolnictwa jest obce nauce Zaratustry. Żaden hierarchiczny zinstytucjonalizowany system kastowy czy kaplański nie ma żadnego poparcia i uzasadnienia w Mowach Zaratustry. Najlepszym tego dowodem jest jedna z rezów Zaratustry, którzy wyraża w niej nadzieję, iż synowi królewscy rozpoczną pracować w rolnictwie. Przywileje i ich nie należyte wykorzystanie przez człowieka, są traktowane jako ujma i brak rozsądku połączona z najwyższym stopniem egoizmu.

  Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z ważnych aspektów Praworządności.

  Święta Awesta stwierdza jednoznacznie, że zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza w jakiejkolwiek formie lub stopniu jest uważane za przestępstwo wobec natury i przestępstwem wobec Prawa naturalnego, ustanowionego przez Boga. Ta ochronna postawa pochodzi z naturalnego prawa życia i świata materialnego.

  Materia i życie są wynikiem miłości Boga i jako takie są dobre, piękne i pożyteczne. Ten świat z przeznaczeniem do radosnego i spokojnego przeżywania swojego życia, jest podtrzymywany przy życiu przez Boga Ahure Mazde i jako ludzie, którzy niszczą Jego dzieła znajdują się w długu wobec Niego.

  Ludzie są zobowiązani działać mądrze i z wdziecznością za zachowanie świata.

  Zoroastrianie mają świadomość ważności utrzymywania wolnej od zanieczyszczeń natury. Natury, której elementy są esencją do życia i rozwoju ludzkości.

  Każdy kto działa z naruszeniem tego zaufania automatycznie czyni go odpowiedzialnym przed Prawem Praworządności.

  Życie aktywne i konstruktywne.

  Wypoczynek i tym samym rozywka, przyjęły wiele niszczących cech we współczesnym społeczeństwie.

  Boska mądrość, sprawiedliwość i odwaga moralna odnoszą się do aktywnego życia.

  Zaratustra uczył swoich uczniów, aby byli aktywnymi ale też i konstruktywnymi.

  „Uczyłem działania, nie bezczynności, bo ma wyższą wartość.

  Przestrzeganie Jego woli, czczę przez czyny,

  Wielkiego władcę i Opiekuna świata.

  Poprzez swoje odwieczne prawo ukazuje którzy są naprawdę mądrzy i którzy nie uważni pogłębiający bezmyślność".

  Dla mistycyzmu, celibatu i umartwiania się, nie ma miejsca w Zoroastrianizmie. Zadaniem Zoroastryzmu jest ochrona życia i witalności, aby dać człowiekowi szansę na poprawę moralnego niepokóju. Celem życia jest szczęście. Życie to pole bitwy pomiędzy dobrem i złem, a ludzie powinni działać jako sprzymierzęńcy dobra.

  Postęp i nowoczesność.

  Prawość i Sprawiedliwość czyli Asha jest prawem postępu. To Prawo nie jest ograniczone i jest w stanie pomieścić nowoczesność bez zmiany istoty i esencji Prawa.

  Pryncypia Prawa są ogólne np. prowadzą człowieka do poszanowania środowiska naturalnego, uczą by być świadomy swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, dzięki zdobytej wiedzy, postępowi techniki , technologii żywieniowej, zwracać uwagę na sposób żywienia, odpoczynku, jakości wykonywanej pracy, unikaniu szkodliwych dla zdrowia substancji, rozrywki i sytuacji mogących spowodować dyskomfort umysłowy i duchowy.

  Mowy Zaratustry doradzają by nie poddawać się niesprawiedliwym i despotycznym władcom.

  Dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej przez naukowców i specjalistów m.in. socjologów, osoba wyznająca watrości i naukę Zaratustry powinna móc decydować jaki jest najlepszy system rządów.

  Tak więc Sprawiedliwość idąca w parze z Praworządnością są zgodnę z nowoczesnością