logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Wpływ Zoroastrianizmu na chrześcijaństwo i judaizm

  “W 397 przed naszą erą Ezdrasz, dworzanin króla perskiego, został wysłany z Babilonu ", aby uczyć w ustawach i rozporządzeniach Izraela"- to można wyczytać z Księgi Ezdrasza 7:10.

  Ezdrasz urodził się i kształcił się jako ten który zajmował się odczytywaniem boskich tekstów sakralnych w Babilonie i został wysłany przez Artakserksesa (króla), aby zobaczyć, czy lud Judei "będzie przychylny dla prawa Bożego". Istnieją, jak możemy wyczytać w tekście, wyraźne oznaki powszechnego nawrócenia religijnego w Ezdrasza 6: 19-21 i Nehemiasza 10: 28-29.

  W wierszu 6, 7 (siódmego) rozdziału Ezdrasza jest podane że był on, Ezdrasz biegłym w Prawie Mojżeszowym. Ten fragment został dopisany wiele lat później przez Żydów, jako że Ezdrasz wychowywał się na dworze panowania Artakserksesa, króla perskiego. Ezdrasz podobnie jak król Perski byli wyznawcami innego tzw. Boga Edenu. Ale przejdźmy dalej do tekstu.

  W Księdze Nehemiasza rozdział 8, omawia zdarzenie, gdzie Ezdrasz odczytał Księgę w nie zrozumiałem języku dla Żydów, nie był to ani hebrajski, ani aramejski, i jej teksty musiały być tłumaczone przez obecnych tam kapłanów

  W biblii Tysiąclecia uzyto sformuowania tym którzy rozumieli. To dowód że Ezdrasz jak i cały tekst zawarty w tej Księdze jest wymieszany. Pierwszym językiem jest tu język Perski, zaraz potem aramejski z domieszaniem hebrajskiego ale też posiada elementy wywodzące się z islamu, jak choćby pozycja modlitewna jaką przyjęli słuchający, wiersz. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: Amen! Amen! Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Problemem jest tu słowo amen, które nie istnieje w języku Perskim a wywodzi się z Egiptu. W świecie arabskim słowo amen przybiera formę Ameen, i odczytuje się jako Amin.”

  Dalej, jeśli chodzi o Nowy Testament, próba ukamienowania kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, to jak wspominaliśmy w dniu wczorajszym, zarys działalności islamu, który odwołuje się do Abrahama.

  Słowa “oto przyszedłem przynieść nie pokój ale miecz”, to też zostało dopisane znacznie później i ma powiązania z wczesnymi zapisami koranicznymi, bardziej odnaszący się w czasie historycznym do początkowej działalności Mahometa, który nawracał mieczem. Nijak  ma się to do przesłania Mesjańskiego Księcia Pokoju, który ze względu na swoje słowo ma dzielić całe rodziny, Mesjaństwo to odrodzenie, odnowienie, pokój i scalenie w jedno tego, co wcześniej zostało rozdwojone i przywrócenie wcześniej ustalonego porządku, tak w społeczeństwie jak i rodzinach tworzących owo społeczeństwo.

  Postać Melchizedeka, też została zniekształcona pod względem jego pochodzenia, bo jest napisane “bez ojca, bez matki” , wiadomo że był kapłanem Boga Jedynego i Boga Żywego i dużym prawdopodobieństwem jest to że pochodził również z Persji podobnie jak Ezdrasz.

  W Greckiej Septuagincie, czyli tłumaczeniu starego Testamentu na język grecki w określeniu Cyrusa perskiego jest użyte określenie, które w języku greckim tłumaczone jest jako, Chrystus.

  W 1985 roku Żydowski Rabin Dr. Gottlieb stwierdził, że stary Testament jest w 93% zbiorem pism, nie mających nic wspólnego z natchnieniem i że zostały one dodane po 1000 roku, aby wytworzyć specyficzną atmosferę wybrania Żydów, jako narodu wybranego, a jak wiemy, to Żydzi, zapożyczyli wiele istniejących elementów tradycji jak również i wiary, przeważnie z Egiptu. Żydzi nigdy nie posiadali własnej tradycji tak spisanej jak i wiary, dlatego że powstali znacznie później niż to podaje oficjalna historia. To właśnie Żydzi chcąc uchodzić za wybranych przez Jedynego Boga oraz wyodrębnić się spośród narodów, zmielili wiele wcześniej adoptowanych tradycji, w tym również imię Prawdziwego Boga, zmienili wiele praw przypisując je sobie jako ich własne, choć wiadomo jest że to kłamstwo.”

  Gafa czy celowy błąd ojców Kościoła?

  Na jednej z katolickich przeglądarek można natrafić na taką informację: Zaratustra jako ten który miał przepowiedzieć narodziny Mesjasza, choć wiadomo jest, że nie miał on, czyli Zaratustra nic wspólnego z chrześcijaństwem.

  Jednakże warto tu zwrócić uwagę na to, że owymi "Trzema Królami" którzy zostali wpisani w tradycją katolicką i jednocześnie chrześcijańską, byli kapłani perscy, nie magowie, ani też królowie.

  Tekst pochodzi z tej strony- kliknij