logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Wiara

   

  Podstawą nauki Zaratustry jest wyłącznie bycie dobrym i walka ze złem, przeciwstawianie się złu, ale nade wszystko czynienie dobra. Zoroastrianie Słowiańscy nie używają słowa "monoteizm", gdyż w wielu językach ma to słowo różne, czasem bardzo nieadekwatne znaczenie. Wolimy bardziej przyjazną nazwę czy też określenie jako:

  «Wiara w Jednego, Żywego i Prawdziwego Boga, który jest Największą Mądrością, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem, Królem Królów, kwintesencją wszelkiego Dobra i Miłości»

  Wierzymy w przyjście Zbawiciela, który przywróci ziemi jej naturalny i pierwotny porządek.

  Jednakże nasza wiara w Zbawiciela odróżnia się od religii tym, iż wierzymy w przyjście Uniwersalnego dla świata Zbawiciela, czyli niereligijnego. (Żydzi, chrześcijanie czy muzułmanie wierzą w przyjście swoich zbawicieli)

  Chrześcijanie oczekują swojego Zbawcę wg nauk i doktryn, jakie ze sobą reprezentują);

  Porównanie:

  Wypełnienie czasu związanego z końcem świata, który według Pism Świętej Awesty ma nastąpić na skutek uderzenia w ziemię komety lub meteorytu o nazwie Gochihr, gdzie powstały z uderzenia płomień strawi 75% ludzkości. Sprawiedliwi będą przechodzić przez gorącą lawę stopionych metali i minerałów jak przez mleko, nie odnosząc obrażeń. Ta zapowiedź została spisana wiele tysięcy lat temu. W Judeochrześcijańskich pismach jest nawiązanie go gwiazdy (Piołuna), który ma zniszczyć znaczną część ziemi.

  (Podobne odniesienie do tego, iż świat i istniejące w nim dzieła spłoną, można zauważyć w liście Piotra).

  Wierzymy w zmartwychwstanie umarłych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych;

  Naszą wiarą jest, nastanie Królestwa Bożego;

  Istnienie Raju (nieba) zwanego Domem Pieśni, dla Sprawiedliwych i Domu Płaczu dla niesprawiedliwych;

  Nagrodę, Życie Wieczne dla sprawiedliwych;

  Wszystkie Pisma Świętej Awesty są Świętei natchnione mocą Ahura Mazdy.

  Ich wypowiadanie, recytowanie posiadaja wielką duchową moc służącą do propagowania Sprawiedliwości i walki przeciw złu; Wszystkie Świątynie, jak również miejsca kultu i związane z nimi ceremonie są Święte dla wyznawców Ahura Mazdy. Ceremonie łącznie z recytacją wierszy ze Świętych Ksiąg mają na celu zwiększyć moc dobra na tym świecie i zmniejszyć moc zła;

  Wiara, nadzieja i przyszłe Przyjście Zbawiciela, to są najważniejsze punkty wiary;

  Czekamy, kiedy Dobry Bóg, Ojciec wszelkiego Stworzenia, pośle Zbawiciela na ziemię, aby zwyciężył zło, niesprawiedliwość. Droga, wiara Mazdejańska, była i jest pierwszą, która zawiera przesłanie o przyjściu Zbawiciela; Wierzymy, że wraz z nadejściem Zbawiciela, będzie miała miejsce finałowa walka między siłami dobra i zła, która zakończy się ostatecznym i pełnym pokonaniem zła. Nastąpi zmartwychwstanie umarłych z woli Boga Ahura Mazdy;

  Świat zostanie oczyszczony i odnowiony, gdzie nie będzie już chorób, starości i śmierci, nastanie wieczność; Zoroastrianizm jest Drogą wiary, która kładzie duży nacisk na ekologię. Czystość ziemi, wody i powietrza ma ogromne, fundamentalne znacznie i wyznawcy Ahura Mazdy są zobowiązani poprzez Pisma do ochrony przyrody w całej okazałości. Przywiązanie do przyrody jest ściśle związane z kalendarzem świąt, który uwzględnia naturalny cykl ziemi.

  «