logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Teologia i filozofia Zaratustry

   

  Stworzenie, egzystencja i koegzystencja

   

  Stworzenie składa się z duchowej egzystencji i materialnej lub fizycznej egzystencji.

  Duchowa egzystencja została stworzona przed materialną egzystencją.

  Zaratustra mówi:

  «Spójrz na niebiosa i na ziemię. Bóg, Ahura Mazda, nie stworzył ich z kurzu i wody. Spójrz na ogień i zobacz, jak zostały stworzone»

  Pierwotny kosmiczny ogień był przejściem między duchową a materialną egzystencją.

  W egzystencji duchowej istniały dwie pierwotne duchowe istoty.

  Dwie duchowe istoty zostały zamanifestowane w materialnej i fizycznej egzystencji jako byt, i nie byt.

  Istoty ludzkie składają się zarówno z istnienia duchowego, jak i materialnego.

  Uniwersalne Prawo Porządku rządzi i wprowadza ład do duchowej i materialnej egzystencji.

  Świadomość pozwala nam myśleć, mówić i działać.

  Prawo Porządku jest dostępne, poprzez indywidualny wybór, aby uporządkować ludzkie myśli, słowa i czyny.

  Wybór

  W człowieku moralne i etyczne przeciwieństwa dobra i zła, tworzą dychotomie - wykluczające się wzajemnie przeciwieństwa, które wymagają wyboru między jednym a drugim.

  Te przeciwieństwa moralne i etyczne stanowią Ashę(pryncypialne, uczciwe, dobroczynne, uporządkowane, zgodne z prawem) i te, które istnieją pod nazwą Druj (pozbawione skrupułów, nieuczciwe, szkodliwe, chaotyczne, niezgodne z prawem życie i żyjące kłamstwem - zwodzenie i zwodzenie innych).

  Istoty ludzkie mają możliwość wyboru między nimi, a kiedy to robią, wybierają swoją drogę życiową i ukazują naturę ich ducha.

  Umiar

  Przewodnią zasadą wielu wyborów życiowych (nie moralnych i etycznych) jest umiarkowanie między skrajnościami a znaczy to albo zbyt wiele lub zbyt mało.

  Stosowanie zasady umiaru nie wyklucza konieczności stosowania testów dobroci do każdego wyboru (na przykład, jeśli coś jest pomocne lub szkodliwe).

  Zrozumienie i mądrość

  Prawidłowe wybory i uzasadnione decyzje są znakiem rozpoznawczym i wytworem mądrości.

  Dobre myśli, słowa i czyny są naturalnym, intuicyjnym rezultatem. Dobroć nie pochodzi z dogmatu. Dobroć opiera się na mądrości.

  Wolna wola, powód i wybór

  Ludzie są obdarzeni wolną wolą, swobodą dokonywania wyborów, umiejętnością oddzielania dobra od zła,i zdolności rozumowania.

  Zdolność rozumowania, dostrzegania różnic i dokonywania wyborów z dostępnych opcji, pozwala nam dokonywać wyborów w naszych myślach, słowach i czynach.

  Wiek

  Rodzice i inni opiekunowie wczesnego dzieciństwa odgrywają istotną rolę w kierowaniu młodzieżą w zakresie podstawowego wyboru ducha, który podejmują przed osiągnięciem wieku rozumu - piętnastego roku życia - oraz w rozwoju sumienia.

  Sumienie i intuicyjna mądrość

  Rozwinięte sumienie umożliwia wzrost mądrości i sprawia, że wybory oparte na mądrości są intuicyjne. Intuicyjna mądrość jest wewnętrznym głosem mądrości w nas, usposobieniem.

  W zależności od wybranego przez nas ducha, stajemy się radośni lub wściekli, konstruktywni lub destrukcyjni, pomocni lub szkodliwi, uczciwi lub nieuczciwi, lojalni lub niewierni, zdrowi lub niezdrowi, spokojni lub poruszeni, spokojni lub będąc w konflikcie, zrównoważeni lub niezrównoważeni.

  Święci Nieśmiertelni [Amesha Spentas] – Amszaspandowie

  Amesha Spentas (Amesza oznacza wieczne lub ponadczasowe i Spenta oznacza blask, oświecenie i dobroczynność) są także ideałami, do których ludzie mogą aspirować. Posiadanie cech Amesha Spenty cech oznacza bycie w harmonii z dziełem Boga.

  Dobra Myśl;

  Należyty Ład jest pryncypialnym, uczciwym, dobroczynnym, uporządkowanym, zgodnym z prawem życiem - dla niektórych, sprawiedliwością i pobożnością.

  Zwycięska Królewskość oznacza władzę i suwerenność nad własnym życiem;

  Święta Cierpliwość;

  Zdrowie;

  Nieśmiertelność - przekracza granice śmiertelności poprzez dobry stan zdrowia, przekazując duchowy płomień  budując trwałego, nieśmiertelnego ducha.

  Włączenie Ameszy Spenty do swojego stylu życia, prowadzi do wspólnych zestawów cech, dzięki którym Zoroastrianie są rozpoznawani w historii.

  Etos Zoroastrian

  Pojawia się pytanie, w jaki sposób można rozpoznać osobę jako naśladowcę Zaratustry?

  Odpowiedź jest udzielana przez dobry umysł, intelekt, dobre słowa i dobre uczynki.

  Teksty w języku perskim i obserwacje podróżników dotyczące cech Słowian wyznająych Zoroastrianizm, z którymi się spotkali, dostarczają nam dodatkowych informacji.

  Oto kilka z nich, które przyczyniły się do reputacji Słowian na przełomie historii.

  Osobiste: łaskawość, hojność ducha, dobre maniery.

  Cechy: mądrość w myśli, mierzona mowa i dobroczynne działanie.

  Charkater: samokontrolę, skromność, wiarygodność, wdzięczność i nadzieja.

  Brak widocznych wad: złośliwości, gniewu, arogancji, podstępności, chciwości i rozpaczy. Wady te, były widoczne w świecie zachodnim.

   


  « Powrót do Strony Glównej