logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Krytyka i polemika wobec wielu stwierdzeń pism chrześcijańskich

  https://zoroastryzm.do.am/


  W starożytnych pismach aryjskich wyznawców chrześcijaństwa, nazywa się Tarsak.

  1.

  Warto wiedzieć skąd wyłoniło się pierwotne chrześcijaństwo i jak swego czasu było zwane.

  „To jednak wyznaję przed tobą: Według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w Prawie i u Proroków”. (Jakim i jakich: żydowskich)Dzieje Ap. 24,14

  2.

  Że w mieście Jeruzalem była kobieta tych samych Żydów, która była znana z niezdolności, a brzemienność ujawniła się w niej – Mt 1,18. Gdy zapytano ją w ten sposób: „Skąd ta brzemienność?” w odpowiedzi powiedziała: „Anioł Gabriel przyszedł do mnie i tak powiedział: Poczniesz i porodzisz przez czysty wiatr (ducha świętego)” Łukasza 26, 27, 35

  W związku z tym powinno się zaobserwować: Kto oprócz tej kobiety widział anioła? I z jakiego powodu uważać to świadectwo za prawdziwe? Jeśli mówią, że ze względu na anioła, to istoty duchowe, są dla ludzkich oczu niewidzialne i nikt nie jest w stanie ich zobaczyć.

  Jeśli powiedzą, że święta istota uczyniła go widzialnym dla tej kobiety i ze względu na godność tej kobiety, to by oznaczało, że żadna inna osoba nie stała się godna.

  Gdzie są dowody, że kobieta mówiła zgodnie z prawdą?

  Czy jej świadectwo było rozważone przez kogokolwiek ze starszych lub kapłanów z punktu widzenia prawdy i istniejącego wśród żydów prawa? Stosowne jest, aby to objawienie stało się też udziałem innych ludzi, aby poprzez te dowody świadectwo stało się pełniejsze prawdy.

  Teraz powinno stać się bardziej wiadome, że pochodzenie ich religii pochodzi ze świadectwa kobiety i jej stanu w tym czasie.

  Świadectwa ojców kościoła stwierdzają, że Miriam w czasie opisywanego objawienia miała 12 lat.

  3.

  Ponownie należy zauważyć, że jeśli był on synem świętej istoty z tego powodu, że święta istota jest ojcem wszystkich poprzez produktywność, kreatywność i pielęgnowanie, to jest on poprzez synostwo tej istoty niczym innym, jak jednym z pożałowania godnych stworzeń, która święta istota stworzyła.

  Bo jeśli urodził się z mężczyzny i kobiety – od matki, oznacza to, jeśli narodziny przez ciało mężczyzny i kobiety są odpowiednie dla tej istoty – to tak samo rzecz ma się z innymi duchami [aniołami i archaniołami]; w podobny sposób, ze względu na istnienie narodzin, odpowiednie jest również wystąpienie śmierci. A zatem tam, gdzie istnieją tego rodzaju narodziny świętej istoty, jedzenie i picie, a nawet śmierć są pewne.

  Księga Rodzaju 1-3, mówi o zepsuciu moralnym ludzkości. Wtedy Jahwe zapowiada, że jego duch nie pozostanie w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną i wyznaczył czas jego życia na sto dwadzieścia lat.

  Mateusza 17, 5: Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!.

  4.

  I są nawet tacy, którzy twierdzą, że Mesjasz jest samą świętą istotą, to znaczy, że jest Bogiem. To jest bardzo dziwne, że potężna święta istota, opiekun i Ten, który pielęgnuje dwa światy egzystencji, świat materialny i duchowy, przybrał ludzką naturę i wszedł do łona kobiety, która była Żydówką, by przybrać naturę ludzką. Że miałby opuścić niebiański panujący tron, niebo i ziemię, niebiański majestat i inne podobne przedmioty jego zarządzania i ochrony, zstąpił i ukrył się w miejscu oddalonym od jego niebiańskiej rzeczywistości i czystości, by na koniec oddać swoje własne ciało biczowaniu i egzekucji na drzewie dokonanej przez ręce swoich wrogów wśród brutalności i bezprawia.

  Z drugiej strony, jeżeli syn tej istoty i jego człowieczeństwo rozwijało się w łonie kobiety, to również ta istota miała odzwierciedlać naturę swojego ojca i jego niecne czyny, o których podają ich starotestamentowe pisma. Kol.1,15, Hbr.1,3

  5.

  Jeśli mówią o tym, że przebywał w łonie kobiety z tego powodu, że święta istota istnieje w każdym miejscu, oznacza to, że przebywanie w łonie kobiety, poprzez istnienie w każdym miejscu, nie jest bardziej antagonistyczne niż bycie w jakimkolwiek innym miejscu nawet zanieczyszczonym i brudnym, w tym również w „piekle”; dlatego mówienie w ten sposób, że Święty Bóg jest wszędzie i każde miejsce pozbawione istnienia świętości jest własnością Świętego Boga, jest błędnym stwierdzeniem.

  6.

  Ponownie, co do tego, co mówią, że śmierć i egzekucja na drzewie zostały przez niego przyjęte jako jarzmo w celu ukazania ludzkości zmartwychwstania, co oznacza - [jeśli nie byłoby możliwe], aby zademonstrował zmartwychwstanie ludzkości innym sposobem, pominąwszy hańbę, brutalne traktowanie samego siebie i śmierć - że ta wszechmoc jego nie jest skuteczna.

  Lub, skoro nie powstał żaden przeciwnik, dlaczego nie powstała jasna wiedza, w której byłoby przekazane widzenie zmartwychwstania.

  W ten sposób nie byłoby potrzeby tego rodzaju brutalnego i haniebnego traktowania z woli jego wrogów, ale jeśli ta śmierć została przez niego zaakceptowana, jako jarzmo, z własnej woli, oznacza to, że kierowane przez niego w kierunku swoich katów krzyki nieszczęścia oraz uważanie tych Żydów za gniewnych jest nierozsądne.

  Mt.23,29-34

  Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, 3 i mówicie: "Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków". 31Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.[...]

  7.

  Ponownie, jeśli chodzi o to, co twierdzą, że ojciec i syn i czysty wiatr (Duch Święty) to trzy imiona, które nie są od siebie oddzielone, ani jedno najważniejsze, a także to, że chociaż syn, jest nie mniejszy niż ojciec, ale w każdej wiedzy równej ojcu, dlaczego teraz można go nazywać innym imieniem?

  Jeżeli właściwe jest, aby trzy były jednością, oznacza to, że z pewnością możliwe jest, aby trzy było również dziewięć a dziewięć - trzy; i można mówić o innych liczbach w tej sekwencji bez ograniczeń.

  „Albowiem są trzy, które niosą zapis w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty: a ci trzej są jednym”

  1 Jana 5,7-8

  Trzej bowiem dają świadectwo

  Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

  Egzegeza imienia biblijnego bóstwa Jahwe/Jehowa. Proszę kliknąć i otworzyć

  8.

  Należy też zauważyć, że jeśli syn nie jest mniejszy niż ojciec, ten ojciec również nie jest większy od syna. Jest to pewne, że każdy, kto pochodzi od kogokolwiek, jest mniejszy od tego, kim jest, a który jest podstawowym źródłem samego siebie – a chodzi tu o źródło macierzyste, tak będzie tak w punkcie czasu, a także, w punkcie relacji. Jeśli syn jest nie mniejszy niż ojciec, oznacza to, że twórca nie jest przed stworzeniem, ani nie jest większy od niego; oba, tak ojciec, jak i syn muszą być pierwotnymi bytami, a stworzenie nie jest mniejsze niż stwórca, ani stwórca większy niż stworzenie.

  9.

  Zauważyć też trzeba, że wszystkie stworzenia i stworzenie, a nawet jego własny przeciwnik, został stworzony przez niego z niczego. Tak więc, jeśli sama święta istota stworzyła własnego przeciwnika, tak również stworzyła katów swego syna, aby syn został przez nich zabity wraz ze swoją wiedzą, to sugeruje, że bez wątpienia zabójcą jego syna był on sam, czyli własny ojciec, gdyby wiedział, że kiedy zrodzi syna, wówczas go zabiją, a na koniec stworzył go bezmyślnie i niemądrze. Gdyby tego nie wiedział, miałby niedobór wiedzy, z kolei wiedząc o tym, świadczy to o jego okrutności i bezwzględności.

  10.

  Ponownie należy zauważyć, że jeśli święta istota stworzyła stworzenia i stworzyła je z niczego, i stworzyła i powołała nawet swojego przeciwnika podobnie z niczego, oznacza to, że ich natura powinna być jedna. Dlaczego więc jego przeciwnik nie jest traktowany w taki sam sposób jak inne stworzenia?

  Hioba 1,6-12;15, 15 proszę porównać z Łukasza 4,6 [przekład Warszawski]:

  „I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę”.

  Pytanie: Przekazana przez kogo?

  11.

  W jakim celu został wyznaczony Mesjasz, który jest jego synem? Kiedy wszystko to, co jest opisane w piśmie dzieje się z jego woli, wówczas należy wywnioskować, że Żydzi zabili Mesjasza, który jest jego synem, z woli ojca.

  12.

  Kto zatem stworzył śmiertelne trucizny zawarte w ziołach i innych gatunkach roślin, które są pozbawione wolnej woli? Jeżeli twierdzą oni, że niektóre trucizny są korzystne i odpowiednie w wielu lekach, które usuwają chorobę ciała chorych, należy ponownie zapytać: Kto spowodował samą chorobę i wynikającą z niej szkodę? Czy zaistniał jakiś powód, że trucizna i lekarstwo zostały przez niego stworzone i czy były konieczne?

  13.

  I to też zostało przez niego powiedziane, że złe drzewo może rodzić dobre owoce.

  Mateusza 7, 17-18

  „Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.

  Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców”,

  ale w Łukaszu 6,43 stwierdza:

  „Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc”.

  A całe drzewo zostało przez niego wspomniane, a nie połowa drzewa. W jaki sposób nadaje się pół drzewa na światło i pół ciemności, na pół zasługi i na pół obrażenia, na pół prawdy i na pół fałszu?

  Gdy oba pozostają ze sobą konkurujące, nie mogą stać się jednym drzewem.

  14.

  I znowu, Żydzi zostali przez niego nazwani plemieniem żmijowym, mówiąc w ten sposób: Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście?

  Porównaj z Mateusza.12,34 z wypowiedzią o drzewie: z Łukasza 6,43

  Nazwanie ich plemieniem żmijowym odnosi się także do jego własnych przodków.

  15.

  Mówi również, że „każde drzewo, którego ojciec nie zasiał, powinno zostać wykopane i wrzucone do ognia”.

  Dlatego właściwe jest zrozumienie na podstawie tych słów, że istnieje drzewo, którego ojciec nie zasiał, że konieczne jest jego wykopanie i porzucenie.

  On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana.

  Mateusza.15, 10 -14

  16.

  Znów mówi to: „Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Dlatego właściwe jest zrozumienie, co jest jego, a co nie jest jego, a są to dwie różne rzeczy.

  Ta wypowiedź po raz kolejny dowodzi, że uznając Izrael za swój naród, wskazuje na swoją jedność z ojcem Jahwe/Jehową i uwidacznia w ten sam sposób charakter swojego ojca, o których czytelnik może wyczytać w starym testamencie.

  17.

  To też zostało powiedziane:

  „Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” Mateusza 6, 9-11

  Z tych słów wynika, że jego wola jest niestabilna na ziemi jak na niebie.

  18.

  To też zostało powiedziane: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”, Mateusza 5, 17.

  A jednak wszystkie jego wypowiedzi i przykazania były tymi, które rozpraszają i naruszają zasady i prawa Mojżesza.

  Liczne są też wypowiedzi, w których brakuje stabilności działania, woli i które przeczą wielu poprzednim wypowiedziom.

  Dziwne jest również to, że istota ta, wpadła w gniew i ukarała człowieka śmiercią za zjedzenie jabłka z drzewa poznania „Dobra i Zła”, a posyłając swojego syna na śmierć i tym którzy w niego uwierzą, przebacza wyrządzone zło.

  19.

  Jana 8, 14

  W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: „Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę”.

  Jana 5, 31

  Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy

  20.

  Jana 6, 44

  Nie każdy może uwierzyć w postać zwaną Jezusem.

  Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał;

  II Liście do Tesaloniczan 3:2 czytamy: módlcie się (…) ,abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich.

  21.

  Jana 12, 39,40

  Bóg biblii nie chce, aby każdy w niego uwierzył;

  "Zaślepił ich oczy

  i twardym uczynił ich serce,

  żeby nie widzieli oczami

  oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się,

  ażebym ich uzdrowił".

  22.

  „A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga” Marka 16, 19.

  A jest napisane w tych pismach, że: "Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu Ją oddawać w duchu i w prawdzie" [Jana 4,23].Jeżeli Bóg jest Duchem, to po której stronie jest jego prawa strona?

  23.

  Jeżeli chodzi o sprawy sądu ostatecznego to, według jakich kryteriów popełnionego zła miałby sądzić człowieka ten, który sam zło wyrządzał?

  Dziwne są sposoby działania tej istoty.

   


  « Powrót do Strony Głównej