logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Kapłaństwo Zaratustry

  Czym różni się kapłanstwo Zaratustry od kapłaństwa chrześcijańskiego? (ażeby być bardziej precyzyjnym od kapłaństwa katolickiego).

  Pierwszą różnicę można zauważyć pod kątem czasu istnienia kapłaństwa Zaratustry.

  Został on, czyli Zaratustra nie tylko wybrany Nauczycielem, ale też i ustanowiony kapłanem Ahura Mazdy. Od niego rozpoczyna się Porządek i Początek duchowej lini kapłaństwa.

  Drugą różnicą jest linia kapłańska.

  Kapłaństwo Zaratustry pochodzi bezpośrednio od Boga Ahura Mazdy i jest oparte na Prawdzie. W odróżnieniu, kapłaństwo chrześcijańskie (katolickie, prawosławne czy funkcja pastorów w kościołach i wspólnotach protestanckich, wywodzi się z synkretyzmu religijnego, włączywszy kapłaństwo starożytnego Sumeru, Egiptu czy też Babilonu).

  Kapłaństwo Zaratustry, zostało ustanowione na zawsze, lub jak kto woli na wieki, a jego ukoronowaniem ma być zaistnienie Sprawiedliwości i Dobra w pełnym tego słowa znaczeniu, które ma zostać objawione w Królestwie Bożym.

  Jak będzie można zauważyć, wiele terminów będzie czytelnikowi znane, a to z powodu tego, iż ukształtowane chrzecijaństwo zapożyczyło ich (terminów) bardzo dużo, tym samym uzurpując sobie prawo do ich posiadania, lecz to jest poważny błąd i powiedzmy sobie szczerze, bluźnierstwo.

  Kapłaństwo Zaratustry nie ma i nie posiada tzw. sakramentów, które jakby nie było, również nie są lub nie stanowią tzw. części objawienia wynikającego z kart nowego testamentu(prosze zobaczyć dokument, który o tym jasno i wyraźnie informuje).

  Jak wspomniano tutaj, kapłaństwo wg. porządku Melchizedeka jest błędnym pojęciem, gdyż sam Melchizedek nie służył Bogu Jedynemu i Prawdziwemu, a ustanowiony przez niego zakon i kapłaństwo nie miało nic wspólnego z Prawdą objawioną (tu można podać, iż pod względem geograficznym, rozwinięte kulty i ich bóstwa, stanowiły dla nich samych prawdę jedyną i objawioną, lecz w pojęciu etnicznym, nie powszechnym czy uniwersalnym).

  Istniejące obecnie kapłaństwo wśród Zoroastrian Irańskich lub też Indyjskich, jest wynikiem reformacji i nie odnosi się w swojej esencji do nauk Zaratustry. Tu warto nadmienić, że współczesny Zoroastrianizm, jest przychylnie nastawiony do kultu Mitry, wspólnemu katolicyzmowi i chrześcijaństwu w ogólności.

  Funkcje Kapłańskie u Zoroastrian Słowiańskich są związane przede wszystkim z nauczaniem Awesty, Świętej Księgi Słowian, o której wiele wieków temu jakby “zapomniano”. Lecz czy rzeczywiście zapomniano? Odpowiedzieć na to można tylko w jeden sposób: nie, lecz zniekształcono do tego stopnia, że wielu ludzi przyjęło dzisiejsze nauki, praktyki i tradycje religijne jako objawione przez Boga i tym samym, jako pewnik prawdziwości.

  Można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że kapłanstwo Zaratustry jest bardzo silnie ugruntowane na mocy Ducha Świętego, mocy Mądrości i mocy Prawdy, bo zostało ustanowione przez Boga Prawdy i Mądrości. Niestety kapłaństwo chrześcijańskie zbyt daleko odbiega od tych Bożych przymiotów.

  Jeśli ktoś uważnie zaobserwuje współczesne ruchy lub grupy Słowian, tuż obok niektórych obrzędów katolickich, zauważy,że ich geneza tkwi daleko poza tradycjami jednych a teologią drugich.

  Zaratustra wskazuje jasno i wyraźnie w swoich Hymnach, jak i całości nauczania, że kapłanstwo podąża i przebiega w harmonii z Prawdą i światem stworzonym, materialnym i niematerialnym.

  Kładzie nacisk na rozwój i odpowiedzialnośc osobistą za swoje czyny, nieustannie nawołując do współpracy z Bogiem, lecz bez strachu, bojaźni i bez obawy na karę, gdyż nasz Bóg nie karze.

  Według współczesnej tradycji Zoroastrian, występuje potrójny model kapłaństwa-święceń.

  Są to święcenia do funkcji Dastura (odpowiednik katolickiego biskupa), oraz kapłańskie Ervad i Mobed różniące się od siebie pod kątem sprawowanych ceremonii. Tytuły te mają swóje odpowiedniki w hierarchicznym kapłaństwe rzymskim.

  Pod kątem historyczności, kościół rzymski przysposobił sobie funkcje pochodzące z innych nurtów religijnych tu choćby np. tytuł Papieża (Papa) pochodzi od zwierzchnika kultu Mitry, a tzw. Kolegium kardynalskie od wyznawców boga Janusa.

  Mało znanym jest fakt, iż Święta Awesta została przetłumaczona na język grecki, stąd też funkcje wskazujące na czynności kapłańskie są identyczne lub prawie identyczne (dla przykładu terminy diakon, prezbiter czy biskup, mają swoje pierwotne odniesienie w greckich tłumaczeniach Awesty, a nie w greckim nowym testamencie, którego redakcja nastąpiła kilkanaście wieków później).

  Kapłaństwo Słowian

  Kapłaństwo Słowian oparte na nauce i wskazaniach Zaratustry, składa sie z wielu istotnych czynników, dlatego kandydaci do kapłanstwa, powinni być gotowi do zapoznania się z wieloma obszernymi tematami.

  Funkcje kapłańskie Zoroastrian Słowiańskich:

  Ratu, jest najwyższą funkcją Kapłańską i Pasterską. Sięgająca swoją historią do zamierzchłych czasów Zaratustry. Nadzoruje obrzędami oraz nauczaniem Świętej Awesty. Inne określenia to: Strażnik Wiary i Tradycji raz danej Sprawiedliwym, Strażnik Świętego Ognia Mądrości Boga Mądrości Ahura Mazdy, Krzewiciel Ognia Mądrości Boga Ahura Mazdy.

  Terminy i zwroty pochodzą ze Świętej Awesty oraz występują w najstarszej znanej litaraturze Zoroastrian.

  Drugą funkcją jest Kapłan pomocniczy Doratu.

  Symbole Pasterkie

  Do najważniejszych symboli Kapłaństwa i Pasterstwa należą:

  Kielich w którym jest rozpalany Święty Ogień;

  Pierścień trzymany w ręku - wyraz Jedności, Wspólnoty, dążenia do doskonałości;

  Pierścień na palec - autorytet Pasterki, symbolizujący Przymierze z Bogiem Prawdy Ahura Mazda. Jest kontynuacją tradycji Zoroastrian aryjskich wynikającą z tekstów Świętej Awesty.

  Nakrycie głowy.

  Obowiązuje sprawujących funkcję kapłańską. Nakrycie głowy tworzy białe Sairi. Białe Sairi z Łzą symbolizującą Męczeństwo Słowian jest oficjalnym nakryciem głowy Ratu podczas wszystkich ceremonii.

  Róg. Informacje na ten temat tutaj

  Laska Pasterska;

  W celebrowanych obrzędach jak również przewodnictwem Rez [modlitwy], rozpaleniem Świętego Ognia zajmuje się kapłan, w przypadku jego braku, świięty Ogień może być wzniecony przez każdego z wierzących (tak kobiety jak i mężczyzn) z nabożną czcią i szacunkiem, wypowiadając jednocześnie odpowiedni Hymn czci.

  Kapłanstwo Zoroastrian Słowiańskich nawiązuje do starożytnej wiary i wiedzy aryjskiej naszych Przodków mieszkających i pochodzących z Arkaim, skąd wywodził się Mistrz i Nauczyciel, Zaratustra.

  Osoby zainteresowane lub pragnące poznać głębiej wartość i sens starożytnego kapłaństwa Zoroastrian Słowiańskich, mogą pisać na nasz adres email lub poprzez formularz kontaktowy.