logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Historia kapłaństwa Zoroastrian Słowiańskich

   

  Historia Kapłaństwa starożytnych Słowian.

  W imieniu i ku chwale Boga Ahury Mazdy, Boga Dobra i Mądrości.

  Mity, legendy, powątpiewania, kwestionowanie wielu faktów, to szeroko dominujące opinie w obecnych informacjach na temat kapłaństwa starożytnych Słowian.

  Nie będzie chyba zaskoczeniem (lub będzie), że wiele elementów kapłaństwa Zaratustry zostało zaabsorbowanych i zapożyczonych przez chrześcijaństwo, podobnie jak w przypadku podstawowych nauk przeobrażając je w dogmaty.

  Kapłaństwo starożytnych Słowian opierało się na poznaniu Prawd Objawionych przy jednoczesnym poznaniu Praw natury. Jedno bez drugiego nie może istnieć i jest, stanowi nierozerwalną całość. Zostało ono niejako przetrasmitowane różnymi drogami do wielu utworzonych nurtów religijnych, oczywiście w bardzo zniekształconej formie, nadając mu “nowe interpretacje czy określenia” otaczając je swoistą teologią.

  Kapłanstwo Zaratustry zostało wniesione na ziemie polskie w efekcie przemieszczania się ludności, o czym wspominają historycy chorwaccy. I choć obecnie istnieje “brak“ bezpośrednich dowodów na jego istnienie to jednak wiele jego elementów przetrwało w terminologii kościelnej jak i nauce w/w systemu religijnego, choć nie jest on jedynym “spadkobiercą” nauki Zaratustry.

  Kapłaństwo o którym tu mowa jest najstarszym ustanowionym przez Objawienie Boże urzędem, funkcją, w celu prowadzenia ludzi do rozwoju duchowego i intelektualnego, poprzez poznanie zasadnicznych Praw rządzących tak w świecie materialnym jak i duchowym.

  Funkcja Kapłańska jest Godnością, czyli tym, ze ktoś został uznany przez Boga Ahure Mazde, za godnego Jego uwagi i wyznaczonego, by szedł i nauczał tego co zostało objawione. W tekstach tzw. nowego testamentu, istnieje kilka wzmianek na temat posługi wybranych diakonów, jak również starszych.

  To nic innego jak wzięty z tradycji Starszych (kapłanów) z Arkaim przykład wyboru Pasterzy, dodam, że żadna część nowego testamentu, nie jest rzeczą objawioną w cudowny sposób, lecz zwykłym powielaniem wcześniejszych historii). Wśród starszyzny z Arkaim byli kapłani – starsi, ludzie o głębokiej wiedzy i co nie ulega żadnym wątpliwością wierze, czy była ona jednolita? Z zapisów historycznych udostępnionych w literaturze awestyjskiej wiemy że tak. Kapłaństwo podobnie jak tworzące się religie zaczęły przechodzić po śmierci Zaratusty własną ewolucję i przekształcenia.

  Uczniowie, którzy towarzyszyli Zaratustrze przekazali w wiernej formie jego nauczanie i powiedzmy ostatnie słowa, jakie wypowiedział. Migracja Ariów na tereny Europy i poza nią, przyczyniła się do zachowania, dziś już tylko niektórych elementów nawiązujących do kapłaństwa, które zostało ustanowione z woli Boga Mazdy.

  Tereny obecnej Rosji a także Włoch, uchodzą za ostatnie miejsca działalności starożytnych Zoroastrian Słowiańskich, gdzie wciąż żyją potomkowie rodzin kapłańskich. W Polsce, elementy kapłańskie jak i kultowe, przechowały się w dość zmienionej formie i można by powiedzieć zniekształconej w odradzającym się Rodzimowierstwie, które zawiera wiele wspólnych dla Zoroastrianizmu elementów, choć wymieszanych częściowo z kultem Mitry.

  Zostało do nas wysłane słowo, tak po prostu, aby to starożytne kapłanstwo odrestaurować. Jaka mogła być nasza reakcja jeśli nie ta, by odpowiedzieć tak. Nie tylko ze względu na pamieć przodków, ale też ze względu na potrzebę pokazania Prawdy, iż to co dziś widzimy w wielu chrześcijanskich i katolickich społeczeństwach jest niczym innym jak urąganiem nie tylko histoii ale też i Bogu Słowian i ponad to Bogu Uniwersalnemu.

  Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż o odrestaurowaniu nie tylko kapłaństwa ale też i miejsca kultu można przeczytać w starym testamencie (świadoma pisownia małą literą ze względu na licznie dokonane plagiaty tej księgi jak i opisywanych w niej historii).Odrestaurowanie kapłaństwa wśród Żydów za czasów Ezdrasza ,a w nowożytnej historii tzw. schizma w kościele podział na kościół wschodni i zachodni, czyli Prawosławie i katolicyzm, czasy reformacji, wystapienie Lutra, tworzenie grup, wspólnot o tradycyjnym (katolickim nauczaniu i kapłanstwie). Czyli jak widać, dążenia do czystości wiary i uczestniczenia w tzw. misteriach wiary, w tym systemie religijnym jest istotne, można by powiedzieć nadrzędne.

  W dziale na temat kapłaństwa Melchizedeka, zostało wyjaśnione, że takowe kapłaństwo (porządek) nigdy nie było związane z kapłaństwem objawionym, lecz urzędowym, sięgającym korzeniami do starożytnego Egiptu.

  Stąd też, ten starożytny system religijny - egipski – obowiązuje obecnie w chrześcijaństwie obok wielu nauk pochodzących z nauczania egipskich kapłanów.

  Kapłaństwo starożytnych Ariów powędrowało również poza Europę, trafiając do Angilii i Irlandii. Dzisiejsi Druidzi jak i inne grupy wyznające etniczną, historyczną wiarę porzodków sami przyznają, iż ich korzenie siegają tych, którzy przybyli na ich ziemie przynosząc ze sobą nauki Zaratustry, stąd też można ich traktować jako dalekich kuzynów, starożytnej Słowiańsko Aryjskiej rodziny.

  Jak wspomniano powyżej, nasza odpowiedź aby odrestaurować ten starożytny urząd lub funkcję jeśli chodzi o kapłaństwo, została przyjęta z ogromnym szacunkiem i powagą. Idea ta znalazła swoich zwolenników w różnych miejscach w Europie i poza nią.

  Zaczęto dokonywać starań przy wnikliwym badaniu wszelkich istniejących śladów, pism, zapisów, kronik, szczępków informacji, które mogły by powiedzieć więcej, dać jaką wskazówkę w którym kierunku podążyć.

  I tu nasze rezy (modlitwy) zostały wysłuchane. Zabrało to wiele czasu i wiele pracy tak przy tłumaczeniach, jak i zdobywaniu informacji, często wymieszanej z wieloma nieścisłościami czy wręcz błędnymi koncepcjami.

  Wniosek był oczywisty: komuś bardzo zależało na tym, aby to kapłaństwo nigdy nie ujrzało światła dziennego i zastąpiono je kapłanstwem obcym, cudzym, kapłaństwem opartym na kłamstwie, krwi i wielu przekłamaniach. Wiemy kim oni są.

  Czy to kapłaństwo znajdzie następców, zwolenników? To wszystko zależy od Was którzy to czytacie. Kapłaństwo Słowian i tym samym kapłaństwo Ahury Mazdy oparte jest na Prawdzie współpracującej z naturą która nas otacza.

  W zależności od tego, jak kto jest w niej, czyli Prawdzie zakorzeniony, pojawi się odpowiedź. Trzeba tu dodać, iż Słowianom kłamstwo nie było znane do momentu pojawienia się chrześcijaństwa, także wybór, decyzja należy do każdego osobiście.

  Czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał tworzyć tę starożytną Słowiańską linię kapłańską według porządku Zaratustry?

  Kapłaństwo Zaratustry ujęte w znaczeniu tradycji ma ponad 6000 lat, jest pierwszą i jedyną akceptowaną przez Boga Ahure Mazde, gdyż została ustanowiona przez Niego.

  W sekcji Dokumenty można zapoznać się z z jedną z zapowiedzi na temat Słowian, zapowiedzią dni, które mają nastąpić.