logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Dobro i zło

  Zoroastryzm jest często interpretowany jako religia, która ucieleśnia absolutne formy dualizmu, naukę/doktrynę, która uznaje istnienie/panowanie dwóch przeciwstawnych zasad.

  Chociaż forma dualizmu między sprawiedliwością i fałszem jest powtarzana przez cały w Aweście, Mowy Zaratustry przedstawiają nam bardziej etykę niż dualizm kosmiczmy, czyli walkę dobra ze złem.

  W tych ostatnich, jest powiedziane że siły, które oznaczono jako dobro i zło, by nimi operować na dwóch płaszczyznach, duchowej i materialnej, lecz z punktu widzenia Zaratustry z pewnością nierozwidlają się na wszystkie rzeczy tak dobre jak i złe.

  Czy istnieją ostateczne normy, według których można scharakteryzować dobro lub zło?

  Niestety, definicja dobra i zła nie jest prosta, ponieważ, złe rozumienie oznacza albo ukaranie dobrego, czy usatysfakcjonowanie zła, albo podsycanie do niego. Szybki i standartowy wgląd ukazuje nam kilka ważnych charakterystyk obu:,p> Dobro - Bycie cnotliwym, posiadającym pożądane cechy, zachowanie altruistyczne, celowo korzystne dla innych bardziej niż siebie, szacunek i troska o godność istot;

  Zło – osoba moralnie zła lub czyniąca źle, czynności/zachowanie powodująca ruinę, urazy lub ból, samolubstwo i brak troski o innych, osłabiają lub niszczą niewinne życie dla rozrywki lub osobistych korzyści.

  W swoich Mowach, Zaratustra przypisywał początek złego ludzkiemu umysłowi.

  Za jego życia przeważała wiara w wielu bogów. Również pojęcie dobra i zła, a mianowicie, Asha (w sanskrycie: Rta) symbolizująca prawdę i sprawiedliwość oraz Drug, reprezentujące fałsz, były wtedy obecne. Zaratustra przyniósł głęboką wizję, zupełnie nową ideę zakorzenioną w mądrości i sumieniu, tworząc nowy świat i unikalny styl życia.

  Wyniósł Ahura Mazdę, Pana Mądrości, jako jedynego Boga i związał go z Ashą która ma wiele konotacji, takich jak dobroć, prawda i sprawiedliwość.

  Fizycy Stephen Hawking i Roger Penrose udowodnili, że w skali kosmicznej czas nie może się rozciągać na “czas nieokreślony”.

  Rozwinięta Teoria Strun sugeruje, że Wielki Wybuch nie był początkiem wszechświata, lecz jedynie skutkiem poprzedniego stanu. Z kolei John Polkinghorne, fizyk i zwycięzca nagrody Templeton powiedział podczas swojej ceremonii wręczenia nagród: "żyjemy w świecie, który jest racjonalnie piękny i rzeczywiście wygląda jak gdyby przechodziły przez niego znaki umysłu. Cicho i naturalnie można zapytać, czy to nie wynika z faktu, że za tym wszystkim znajduje się Genialny Umysł?.

  Stworzenie to nie tylko osiągnięcie przedstawienia jakiegoś stałego punktu, który Bóg wpisał w wieczność. Jest to rodzaj rozwiniętego procesu. Teologicznie rozumiemy rozwijający się świat jako Stworzenie, które jest obdarzone przez jego Twórcę owocnym potencjałem.

  Według Zaratustry, Ahura Mazda jest twórcą i promotorem wszechświata. Ahura Mazda tworząc wszechświat, objawił przez niego swoją kreatywność i wprawił go w ruch zgodnie ze Swoimi zasadami, aby promować rozwój jego twórczości w kierunku lepszej egzystencji.

  Wszystko, co jest zgodne z Jego Prawem jest dobre, a prawo Ashy reguluje zmiany we wszechświecie, utrzymuje dynamikę świata i przejawia się w prawach natury wraz z cyklem narodzin, wzrostem, zanikiem i odmłodzeniem.

  Asza reprezentuje wartości bezwzględne i zapewnia standardy mające zastosowanie do wszystkich ludzi każdego czasu i epoki.

  Ahura Mazda, jest projektantem wszechświata, wszelkiego dobra, i może tylko czynić dobre rzeczy, a zło będące przeciwieństwem Jego atrybutów nie może być Mu przypisane.

  Więc zapytajmy: dlaczego Ten Dobroczyńca i Mądry Twórca pozwolił na istnienie zła?

  Aby rozwiązać ten problem, zobaczmy co na ten temat stwierdza Zaratustra:

  „Posłuchaj uszami Najdroższych Prawd;

  Rozważaj swoją podświadomą inteligencją założenia własnego wyboru, każdy człowiek za siebie, przebudźcie się każdy z osobna, aby przyjąć oświecenie od Mocy Doskonałości.”

  Zaratustra mówi nam, że Ahura Mazda stworzył istoty ludzkie z wolna wolą [wolnym wyborem], aby dokonywać moralnych osądów i działać według nich.

  Nie oznacza to jednak, że człowiek jest usprawiedliwiony, czyniąc to, co mu się podoba. Oznacza to jedynie, że każda osoba musi dokonać wyboru i ponosić odpowiedzialność, której nie da się uniknąć. Każdy rodzi się z umysłem, który może być użyty zarówno w dobry czy zły sposób.

  Oczywiście pewne czynniki fizyczne wykraczające poza kontrolę niektórych osób, takie jak słabości genetyczne, mogą mieć istotny wpływ na rozwój umysłowy. Osoby upośledzone umysłowo, wraz ze zwierzętami i nie-zdolnymi stworzeniami są neutralne, ponieważ nie potrafią rozróżnić moralnie prawidłowego i złego zachowania.

  Z wyjątkiem istot ludzkich, większość istot żyje według Boskich instynktów, które są wrodzone. Te stworzenia nie mają daru rozumu, zracjonalizowania lub wyartykułowania.

  Zoroastrianizm jest drogą osobistych wyborów indywidualnych, które wyróżniają się najwyższą jakością, a tym samym sprawia, że jest wyjątkowy.

  Ahura Mazda nie zmusza człowieka do dokonania właściwego wyboru, nie ingeruje, nie przymusza.

  Zdolność do decydowania, co jest dobre, a co złe, jest funkcją i kwestią zrozumienia.

  Im lepsze zrozumienie, tym większa jest umiejętność rozpoznawania przez człowieka tak dobra jak i zła;

  Mądrość można określić jako zdolność do odróżniania dobra i zła. Każda osoba musi używać rozumu, intuicji i logiki, aby wiara nie była zupełnie ślepa.

  Zaratustra stwierdza:

  „Tak więc na początku były dwa aspekty umysłu [istnieje ównież określenie dwóch duchów], za którymi stoją bliźniacze działania.

  Wspólnie ujawniali się w swych myślach, słowach i czynach,

  Jedna jako dobra i druga jako zło

  Mądrzy i inteligentni dobierali właściwie, ale ignoranci i nierozsądni nie.”

  Kosmiczna walka jaka jest określana w Zoroastrianizmie między Ahura Mazdą, który reprezentuje Światło i Angra Mainyu który reprezentuje ciemność, została użyta również w pismach judeochrześcijańskich, gdzie czyta się o buncie anioła światłości zwanym Lucyferem wobec Boga [księga Izajasza].

  Zaratustra odnosi się do dwóch aspektów mentalnych jako "bliźniąt". W chwili, gdy zdajemy sobie sprawę z dobra, wtedy również zdajemy sobie sprawę ze zła.

  Zło pozostaje możliwością, dopóki jakieś działanie nie urzeczywistni się i nie uczyni się go prawdziwym[dopóty dobro nie zostanie wprowadzone w czyn], lecz kiedy ludzie nie wybiorą zła wtedy traci ono swoją moc i ulega zniszczeniu.

  Zoroastrianizm więc jest Drogą, która promuje nowoczesny, inteligentny i zdrowy sposób myślenia i zachowania. Dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki karmią sprawiedliwość.

  "Żyje najlepiej na ziemi ten, kto żyje w sprawiedliwości i dla sprawiedliwości".

  Niewłaściwe wybory zmniejszają dobrobyt duchowy i intelektualny w naszym świecie i opóźniają cel, który ma przyczynić się do dalszego rozwoju świata fizycznego, by czynić świat lepszym miejscem dla tego pokolenia i przyszłych pokoleń.

  Zaratustra uczy swoich uczniów, aby byli aktywni i konstruktywni. Monastycyzm, celibat, asceza i umartwianie się nie ma miejsca wśród Zoroastrian.

  Nie powinniśmy oczerniać materialnego świata, ale działać mądrze i zachować, aby przetrwał.

  Dzięki zdobytemu doświadczeniu i postępowi w dziedzinie nauk medycznych możemy lepiej zadbać o nasze zdrowie, pozostać aktywni, walczyć z niesprawiedliwością i zła, gdy tylko będziemy mieli szansę.

  Powinniśmy wyeliminować fałsz dla postępu świata i postępu ludzi w kierunku poprawy.

  Zwycięstwo dobra nad złem jest stopniowe i nie nagłe. Nie można po prostu pozbyć się nędzy duchowej i intelektualnej w świecie ot tak, ale każdy z nas może odgrywać rolę w niszczeniu zła.

  Dobro i zło walczą ze sobą nie tylko na naszej ziemskiej płaszczyźnie, ale również w sensie kosmicznym. Dlatego tacy greccy filozofowie jak, Platon czy Arystoteles, wskazywali Zoroastrianizm jako religię "dwóch bogów".

  Mowy Zaratustry nie proponują całkowitego podziału kosmosu na dwie grupy dobra i zła; Ale używają etycznego dualizmu do wyjaśnienia sytuacji ludzi na tym świecie. W jego Hymnach, Zaratustra wyraźnie przypisuje początek zła dla złego umysłu, tj. ludzi, którzy wybrali zło zamiast dobra.

  Do niedawna istniała powszechna zgoda wśród naukowców, że nasza struktura genetyczna jest połączona z naszym kodem genetycznym.

  Nowe dziedziny epigenetyki sugerują, że pewne związki chemiczne przywiązują się do naszego kodu genetycznego, tworząc drugi kod genetyczny, zmieniając w ten sposób funkcjonowania naszych genów.

  W przeciwieństwie do DNA, ten drugi kod może się zmienić w ciągu naszego życia, a niektóre z tych zmian mogą zostać przekazane naszym dzieciom i wnukom. Dziedzina epigenetyki dodaje nam zupełnie nowego wymiaru moralnego do naszego zachowania i sugeruje, że nasze zachowanie może zmienić sposób, w jaki geny naszego cudownego wyglądu mogą funkcjonować.

  Wybierając nie bycie gwałtownym, aby pomagać ludziom, gdy tylko będzie to możliwe, wybierając piękne rzeczy, które przynoszą radość na tym świecie, możemy się zmienić. Poprzez wdrożenie Prawa i Zasad wspomnianych we wcześniejszych artykułach, możemy wyeliminować zło i uczynić, by nasz świat zmierzał do rzeczywistego szczęścia.

  Ludzie są współpracownikami Boga Ahury Mazdy, nie jego niewolnikami. Piękno Zoroastrianizmu polega na tym, że ludzie, dokonując właściwych wyborów z własnej wolnej woli, mogą stać jeszcze bardziej zjednoczyć się ze Stwórcą i w ten sposób pozbyć się zła z tego świata.